Kính hiển vi
Kính lúp
Thiết bị lab
Máy đo môi trường